ÖZEL DOSYALAR

Engelliler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Soru ve Cevaplarıyla TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

11.11.2016 Tarihli 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğin genel ifadelerinden alıntı yapılmıştır. Personelin sağlık yetenekleri ve tüm raporlama iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen engelli sağlık raporu veren yetkili hastanelerden yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ilgili resmi gazeteyi inceleyiniz.

SORU: “TSK da Görev Yapamaz” Raporu Verilip Malulen Emekli Olanlar Tekrar Çalışmaya Başladığında Malulen Emeklilik İşlemi İptal Olur mu?

CEVAP: “TSK’da görev yapamaz” kararı ile emekli olanlar “adi malul” aylığı alırlar. Malulen emekli olanlardan farklı olarak bu kişiler özel sektöre ait işyerlerinde sigortalı olarak SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek çalışabilirler. Bu halde emekli aylığı kesilmez.

SORU: TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapan Subay ve Astsubay İçin Sıhhi İzin Süreleri Ne Kadardır?

CEVAP: Madde 43- (1) Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh sağlığı ve hastalıkları ile sinir hastalıkları gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalıklara yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine aynı rütbede toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat ve hava değişimine tabi tutulabilir.
(2) Birinci fıkra dışında kalan hastalık ve arızalar için sıhhi izin süresi aynı rütbede toplam olarak ve fiilen iki yıla kadardır.
(5) Sıhhi izinli subay ve astsubaylar, haklarında kesin işlem yapılmak üzere sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında tekrar muayeneye gönderilir. Sıhhi arızaları devam eden ve hiçbir sınıfta görev yapamayacak durumda olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(6) “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz” kararı verilen subay ve astsubaylara haklarında kesin işlem yapılıncaya kadar birlik ve kurumlarınca görev verilmez. Bu sürede personel sıhhi izinli sayılır.
(7) Hastalık ve arızalarından dolayı tedavi için hastanede yatarak geçen günler ile ayaktan tanı ve kontrol için geçen günler sıhhi izin süresinden sayılmaz.
(8) Barışta veya savaşta olsun görev sırasında ya da görev dışında görevlerinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan ya da hastalığa yakalanan subay ve astsubaylar haklarında kesin işlem kararlı rapor düzenleninceye kadar sıhhi izinli sayılır.

SORU: TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapan Sivil Memurların İşe Alımları Hakkında Hüküm Nedir?

CEVAP: Madde 76- (1) Açıktan veya naklen atanacak sivil personelde hepatit B, hepatit C, HIV, yaygın sekelle iyileşmiş veya aktif tüberküloz ile kronikleşebilecek ya da zamanla artabilecek nitelikte herhangi bir hastalık ve diskromatopsi bulunmamalı, bunlar ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır. Bunların refraksiyon değerleri Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimi sınırlarını geçmemek şartıyla tashihli görmeleri tam olmalıdır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan sivil personelin sağlık yetenekleri Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurul raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca Hastalık Listesinin ilgili maddeleri çerçevesinde belirlenir. Sivil personelin rapor kararları; personel fikir ağırlıklı işlerde görev yapacaksa Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait (2) Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinde Personel sınıfının “tğm./yzb.” sütununa göre, beden ağırlıklı işlerde görev yapacaksa aynı Çizelgenin Bakım sınıfının teknisyen branşının “tğm./yzb.” sütununa göre değerlendirilir. Buna göre sağlam olanlar ile arızasının karşılığı (A) ve (B) dilimlerinde (+) işareti olanlar göreve alınır, (B) diliminde (-) ve (x) işareti olanlar ile (D) dilimine girenler göreve alınmaz.
(3) Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak engelli sivil personelde, engelli raporu verilmesine esas teşkil eden hastalık ya da arızalar ruh sağlığı ve hastalıkları hariç rapor kararlarında dikkate alınmaz. Bunların dışındaki hastalık ve arızalar hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

SORU: TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Sivil Memurların Sıhhi İzin Süreleri ve Sıhhi Nedenlerle Ayırma Hakkında Hükümler Nelerdir?

CEVAP: Madde 77- (1) Sivil personel hastalık ve arızaları nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen süreler kadar sıhhi izin kullanır. Sivil personel, hastalık ve arızaları nedeniyle verilen sıhhi izin süresi sonunda veya sabitleşmiş olan hastalık ve arızalarda sıhhi izin süresi bitimini beklemeden muayeneye gönderilir. Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurul raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca bu personelin Devlet memurluğuna devam edip etmeyeceğine karar verir. Rapor kararları, personel fikir ağırlıklı işlerde görev yapıyorsa Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait (2) Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinde Personel sınıfının üstsubay sütununa göre, beden ağırlıklı işlerde görev yapıyorsa aynı Çizelgenin Bakım sınıfının teknisyen branşının üstsubay sütununa göre değerlendirilir. Buna göre hastalık ya da arızası, Hastalık ve Arızalar Listesinin (B) ve (D) dilimlerine girenlerden sınıflandırma çizelgelerindeki karşılığı (+) işaretli olanlar hakkında “Göreve Devam Eder”, (-) ve (x) işaretli olanlar hakkında ise “Göreve Devam Edemez” kararı verilir.
(2) İstirahatı sonunda klinik olarak iyileştiği veya tam remisyon içinde olduğu saptanan kanser ya da kötü huylu tümör tanısı almış olan sivil personelden göreve devam etmek isteyenlere, ilgili uzman tabibin gerekli gördüğü aralıklarla kontrol muayenesi yapılmak kaydıyla veya belirli bir süre izlendikten sonra sağlık kurullarınca kendi görevlerinde veya uygun görülecek diğer görevlerde “Göreve Devam Eder” kararı verilir.
(3) Bu Yönetmeliğin 76. maddesinin üçüncü fıkrasına göre engelli olarak göreve alınan personel hakkında sonradan başka bir hastalığa yakalanmaları halinde bu madde hükümleri uygulanır.

SORU: TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli İçin Rapor Kararlarına Yapılacak İtirazlar, İhbar ve Kontrol Muayeneleri Hakkında Hüküm Nedir?

CEVAP: Madde 81- Rapor kararlarına yapılacak itirazlar, ihbar ve kontrol muayeneleri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre işlemler yürütülür.
Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, bu kuruluşlarca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara ise tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içinde itiraz edilebilir.

SORU: TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Sağlık Raporlarının Onayı Hakkında Hüküm Nedir?

CEVAP: Sağlık Raporları, düzenleyen hastanelerin baştabipliklerince onaylanır. Onaylanmayan raporlar kesinlik kazanmaz ve bu raporlar uyarınca, sıhhi izinli sayılma halleri hariç, herhangi bir işlem yapılamaz.

SORU: TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İşyerlerinde Çalışan İşçi Personele Yapılacak Sağlık İşlemleri Hakkında Düzenleme Nasıldır?

CEVAP: TSK Sağlık Yeteneği Madde 80 – TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan işçilerin sağlık işlemleri iş ve işçilere ilişkin mevzuata göre yürütülür.

SORU: Malul Olan Personel için 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kanununa göre; OYAK yardımı şartları nasıldır?

CEVAP: Raporların asker hastaneden alınma şartı kaldırılmış olmasına rağmen OYAK yetkilileri raporların halen Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinden alınmasını istemektedir. Çünkü OYAK Kanunda henüz düzenleme yapılmamıştır. OYAK tarafından yetkilendirilen hastane olup olmadığı hakkında bilgi alınız.
Raporda; ruhen ya da bedenen görev yapamaz ifadeleri istenmektedir. Hastalık sebebiyle yapılacak tam ve daimi maluliyet yardımı, maluliyet halinin tespitinden bir sene sonra ödenir.

SORU: Atamaya Esas Sağlık Raporları ve Atandıktan Sonra Rahatsızlananların Sağlık İşlemleri Nasıldır?

CEVAP: Madde 51: 1. Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden birisinin tedaviyi gerektiren bir hastalığı tespit edilen subay ve astsubaylar atamaya esas sağlık raporu almak için müracaat edebilir. Acil durumlar hariç olmak üzere seferberliğe hazırlık döneminde ve seferberlik sırasındaki atamaya esas sağlık raporu müracaatları kabul edilmez.
2. Bir atama dönemi içerisinde aynı tanı ile ancak bir kez atamaya esas sağlık raporu verilebilir. Ancak, çeşitli nedenlerle atama dönemi içerisinde aynı asker hastanesi veya bir başka asker hastanesi tarafından ikinci rapor düzenlenmiş ve iki rapor arasında tanı ve karar bakımından farklılık mevcut ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
3. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yan dal branşı olarak kabul edilmeyen branşlar için atamaya esas sağlık raporu düzenlenemez.
4. Atamaya esas sağlık raporunun karar hanesinde “Hayati Önemi Haizdir” ibaresi, ilgili personelin zamana bağlı kalmaksızın atamasının derhal yapılması gereken durumlarda kullanılır. Ayrıca bu ibarenin rutin olarak kullanıldığı devamlı ilaç raporları, özel eğitim raporları ve benzeri raporlar ile atamaya esas sağlık raporları aynı raporda birlikte düzenlenemez.
5. Atamaya esas sağlık raporlarında, karar hanesinde “……..Sürede Takip ve Kontrolü Gereklidir” veya “İlgili Uzman ve/veya Sağlık Merkezinin Bulunduğu Yerde İkameti Uygundur” kararı bulunan raporlar personelin atanmasında dikkate alınır. Takip sürelerinin belirlenmesinde, aynı hastalık için bilimsel olarak kabul edilmiş standart süreler öngörülür. Aynı hastalık olmasına rağmen, farklı sürelerle takibi gereken ve özellik arz eden durumlar rapor içeriğinde belirtilir.
6. Atamaya esas sağlık raporlarının karar hanelerinde hastalığın gerektirdiği mevzuata uygun iklim ya da çalışma şartları, branş, özel eğitim merkezi ya da laboratuvar imkânları belirtilir, garnizon veya hastane adı belirtilmez.
7. Atamaya esas sağlık raporu düzenlenmesinde, raporu düzenleyen uzman tabip ancak kendi uzmanlık dalı ile ilgili branşları karar hanesinde belirtebilir. Diğer branşlardan uzman tabiplerin ya da laboratuvar branşlarının bulunması öngörülüyor ise mutlaka ilgili branştan sağlık kurulu muayene fişi yazılmak suretiyle görüş alınır. Ana dalların uzman tabipleri, bu ana dala ait yan dalların uzman tabiplerinin görüşü olmadan subay ve astsubayların herhangi bir yan dal uzman tabibinin bulunduğu garnizonlara atanmasının uygun olduğunu karar hanesine yazamaz.
8. Hastalığın niteliğine göre subay ve astsubayların hangi uzman tabiplerin bulunduğu garnizonlarda görev yapacağı ya da ikamet edeceği gerektiği belirlenirken, aynı rahatsızlık için bulunması öngörülen uzman tabiplerin aynı olmasına dikkat edilir. Durumu özellik arz eden hastaların konu ile ilgili ayrıntılı değerlendirmesi rapor içeriğinde belirtilir.
Not: Görevli Devlet memurlarına ilişkin atamaya esas sağlık işlemleri de bu maddeye göre yürütülür

SORU: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Personelin Sağlık Kurulu Muayeneleri Hangi Durumlarda Yapılır?

CEVAP: Madde 84- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, bu Yönetmeliğin ilgili Bölümlerindeki sağlık kurulu muayeneleri hariç aşağıdaki durumlarda sağlık kurulu muayenesine tabi tutulabilir.
a) Son sağlık durumlarının saptanmasını yazılı olarak isteyenler.
b) Amirin veya tabibin gerekli gördüğü hallerde.

SORU: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Engelli Personelin Sağlık Kurulu Muayeneleri Nasıl Yapılır?

CEVAP: Madde 85- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Engelli Personelin engelli sağlık kurulu raporları, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenir.
Not: Bu hükme göre Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Sağlık Raporları Hakkında Genelge

2016/15 Sayılı Genelge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayı: 23642684
Bu Genelge ile 1) Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, öğrencileri ve bunların adayları ile askerlik yükümlülerinin görevlerine uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek amacıyla yapılacak muayene ve düzenlenecek sağlık raporları ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” yer alan usul ve esaslara göre düzenlenecektir.
2) 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Askeri Hastaneler Bakanlığımıza devredilmiş olup sağlık yeteneklerini tespit etmek amacıyla askeri hastaneler tarafından düzenlenen sağlık raporları devir sonrasında Bakanlığımızca yayımlanmış Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenecektir. Ancak uçucu sağlık raporları ile dalgıç sınıfı sağlık raporları sadece Ek-1 Uçucu ve Dalgıç Sınıfı Raporları Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi’nde yer alan hastaneler tarafından düzenlenecektir.
3) 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 14. Maddesi “….Aile hekimi, resmi sivil sağlık kuruluşu veya asker hastanelerinde bu madde kapsamında yapılacak sağlık muayenelerinden herhangi bir ücret veya katkı payı alınmaz”, hükmü gereğince yapılan muayene ve düzenlenen raporlar hakkında askerlik yükümlülerinden herhangi bir ücret ve katkı payı talep edilmeyecektir.
4) Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurulularına alınacak askeri öğrenci adayları, ilk defa işe başlayacak olan muvazzaf ve sözleşmeli subay/astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaş adayları ve sözleşmeli er/erbaş adaylarından istenilecek sağlık kurulu raporları için asker hastanelerinde verilen sağlık hizmetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına alınacak öğrenci adayları ve ilk defa işe başlayacak olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı adaylarından istenilecek sağlık kurulu raporları için Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularında verilen sağlık hizmetlerinden ücret alınmaz.” hükmü uyarınca düzenlenecek raporlardan ücret tahsil edilmeyecektir.
5) Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, öğrencileri ve bunların adayları ile askerlik yükümlülerinin muayene ve görevlerine uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek amacıyla yapılan başvurular “Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ‘ilde ‘ yer alan usul ve esaslara göre yapılmaya devam edilecektir.
6) Sağlık raporları için yapılan başvurularda kimlik tespitine azami özen gösterilecek, sağlık raporu için ilk başvuruda sağlık kurulu sekretaryası tarafından kişinin bilgisayara entegre kamera yardımıyla fotoğrafı çekilecek ve HBYS’ne aktarılacaktır. HBYS üzerinden başvuran kişilerin muayene, numune verme ve radyolojik görüntüleme aşamalarında sistemde yer alan dijital fotoğraf sayesinde karşılaştırılması sağlanacaktır.
7) Sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporlarının bir sureti kişilere elden imza karşılığı verilecek olup bir nüshası da sevk eden makama resmi yazı ekinde gönderilecektir.
9) Raporlara itirazlar ve hakem hastane tayinleri Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği ile ilgi (b)de kayıtlı genelge hükümlerine göre yapılacaktır.
hükümleri yer almıştır.
Ayşe SARI
GEAH Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi
SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Yorum Yap